ෆයිබර්ග්ලාස් නිෂ්පාදන

 • ෆයිබර්ග්ලාස් නිෂ්පාදන (FP-01-05)

  ෆයිබර්ග්ලාස් නිෂ්පාදන (FP-01-05)

  නිෂ්පාදන විස්තර තාක්ෂණය: ජල ආරක්ෂිත, කාලගුණයට ඔරොත්තු දෙන.හැඩය: ඕනෑම හැඩයක් පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව ප්‍රතිනිර්මාණය කළ හැක.සහතිකය: CE, SGS භාවිතය: ආකර්ෂණය සහ ප්‍රවර්ධනය.(විනෝද උද්‍යානය, තේමා උද්‍යානය, කෞතුකාගාරය, ක්‍රීඩා පිටිය, නගර ප්ලාසා, සාප්පු සංකීර්ණය සහ අනෙකුත් ගෘහස්ථ/එළිමහන් ස්ථාන.) ඇසුරුම් කිරීම: බබල් බෑග් ඩයිනෝසෝරයන්ට හානිවලින් ආරක්ෂා කරයි.පීපී චිත්රපටය බුබුලු බෑග් සවි කරන්න.සෑම නිෂ්පාදනයක්ම ප්රවේශමෙන් ඇසුරුම් කරනු ලැබේ.නැව්ගත කිරීම: අපි ගොඩබිම, ගුවන්, මුහුදු ප්‍රවාහනය සහ ජාත්‍යන්තර බහුවිධ ප්‍රවාහනය පිළිගනිමු.මත...
 • ෆයිබර්ග්ලාස් නිෂ්පාදන (FP-06-10)

  ෆයිබර්ග්ලාස් නිෂ්පාදන (FP-06-10)

  නිෂ්පාදන විස්තර තාක්ෂණය: ජල ආරක්ෂිත, කාලගුණයට ඔරොත්තු දෙන.හැඩය: ඕනෑම හැඩයක් පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව ප්‍රතිනිර්මාණය කළ හැක.සහතිකය: CE,SGS භාවිතය: ආකර්ෂණය සහ ප්‍රවර්ධනය.(විනෝද උද්‍යානය, තේමා උද්‍යානය, කෞතුකාගාරය, ක්‍රීඩා පිටිය, නගර ප්ලාසා, සාප්පු සංකීර්ණය සහ අනෙකුත් ගෘහස්ථ/එළිමහන් ස්ථාන.) ඇසුරුම් කිරීම: බබල් බෑග් ඩයිනෝසෝරයන්ට හානිවලින් ආරක්ෂා කරයි.පීපී චිත්රපටය බුබුලු බෑග් සවි කරන්න.සෑම නිෂ්පාදනයක්ම ප්රවේශමෙන් ඇසුරුම් කරනු ලැබේ.නැව්ගත කිරීම: අපි ගොඩබිම, ගුවන්, මුහුදු ප්‍රවාහනය සහ ජාත්‍යන්තර බහුවිධ ප්‍රවාහනය පිළිගනිමු.මත-...
 • ෆයිබර්ග්ලාස් නිෂ්පාදන (FP-11-15)

  ෆයිබර්ග්ලාස් නිෂ්පාදන (FP-11-15)

  නිෂ්පාදන විස්තර තාක්ෂණය: ජල ආරක්ෂිත, කාලගුණයට ඔරොත්තු දෙන.හැඩය: ඕනෑම හැඩයක් පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව ප්‍රතිනිර්මාණය කළ හැක.සහතිකය: CE,SGS භාවිතය: ආකර්ෂණය සහ ප්‍රවර්ධනය.(විනෝද උද්‍යානය, තේමා උද්‍යානය, කෞතුකාගාරය, ක්‍රීඩා පිටිය, නගර ප්ලාසා, සාප්පු සංකීර්ණය සහ අනෙකුත් ගෘහස්ථ/එළිමහන් ස්ථාන.) ඇසුරුම් කිරීම: බබල් බෑග් ඩයිනෝසෝරයන්ට හානිවලින් ආරක්ෂා කරයි.පීපී චිත්රපටය බුබුලු බෑග් සවි කරන්න.සෑම නිෂ්පාදනයක්ම ප්රවේශමෙන් ඇසුරුම් කරනු ලැබේ.නැව්ගත කිරීම: අපි ගොඩබිම, ගුවන්, මුහුදු ප්‍රවාහනය සහ ජාත්‍යන්තර බහුවිධ ප්‍රවාහනය පිළිගනිමු.මත-...
 • ෆයිබර්ග්ලාස් නිෂ්පාදන (FP-16-21)

  ෆයිබර්ග්ලාස් නිෂ්පාදන (FP-16-21)

  නිෂ්පාදන විස්තර තාක්ෂණය: ජල ආරක්ෂිත, කාලගුණයට ඔරොත්තු දෙන.හැඩය: ඕනෑම හැඩයක් පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව ප්‍රතිනිර්මාණය කළ හැක.සහතිකය: CE,SGS භාවිතය: ආකර්ෂණය සහ ප්‍රවර්ධනය.(විනෝද උද්‍යානය, තේමා උද්‍යානය, කෞතුකාගාරය, ක්‍රීඩා පිටිය, නගර ප්ලාසා, සාප්පු සංකීර්ණය සහ අනෙකුත් ගෘහස්ථ/එළිමහන් ස්ථාන.) ඇසුරුම් කිරීම: බබල් බෑග් ඩයිනෝසෝරයන්ට හානිවලින් ආරක්ෂා කරයි.පීපී චිත්රපටය බුබුලු බෑග් සවි කරන්න.සෑම නිෂ්පාදනයක්ම ප්රවේශමෙන් ඇසුරුම් කරනු ලැබේ.නැව්ගත කිරීම: අපි ගොඩබිම, ගුවන්, මුහුදු ප්‍රවාහනය සහ ජාත්‍යන්තර බහුවිධ ප්‍රවාහනය පිළිගනිමු.මත-...